หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

หุ้นส่วน
ตลาดหลักทรัพย์
การเพิ่มทุนของบริษัท
การลดทุน
ทุนขั้นต่ำของบริษัท
เอกสารราชการของบริษัท
ความแตกต่างระหว่างบริษัทลาวกับบริษัทต่างประเทศ
ข้อยกเว้นการถือครองที่ดินของผู้ลงทุนชาวต่างชาติ
ข้อจำกัดการลงทุนของบริษัทต่างชาติเรื่องที่ดิน
การเป็นกรรมการบริษัทของชาวต่างชาติ

Pages: Prev. 1 ... 19 20 21 22 23 24 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon