หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์
รูปแบบการลงทุน
การลงทุนเพียงลำพังหรือการร่วมลงทุน
การนำเงินสดเข้าสปป. ลาว
อาชีพสงวนสำหรับคน สปป. ลาว
การประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยฉบับแก้ไข

กฎหมายประกันภัยใน สปป. ลาว ได้มีการปรับปรุงเมื่อปี 2011 โดยกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยปี 2011 (“กฎหมายประกันภัย”) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกันชีวิตภายใต้กฎหมายประกันภัยการประกันชีวิต

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีฉบับแก้ไข

เมื่อกล่าวถึงกฎหมายภาษี ผู้อ่านหลายท่านคงนึกไปถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐจาก ประชาชนโดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ เช่น เงินได้ หรือมูลค่า สินค้าและบริการ

รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ

สนับสนุนการกระชับความสัมพันธ์ของเครือข่ายระหว่างธุรกิจด้านรถยนต์ไทยกับ สปป.ลาว และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจรถยนต์ไทย อาทิ การจัดแรลลี่

วัสดุก่อสร้าง

ให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการมาลงทุนด้านการก่อสร้างใน สปป.ลาว และการสร้างเครือข่ายสำหรับบริษัทที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ของไทยเพื่อขยายตลาดใน สปป. ลาว

สถานีรถไฟท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์

"สถานีรถไฟท่านาแล้ง" นครหลวงเวียงจันทน์,  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, “สถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศลาว”


Pages: Prev. 1 ... 20 21 22 23 24 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon