กฎระเบียบที่ควรรู้

ธนาคารโลกชี้เศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวกว่าปีที่ผ่านมา

นาย Andrew Mason หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก ธนาคารโลก กล่าวว่า 
รายงานการขยายตัวทางเศรษฐกิจของธนาคารโลกประจำเดือน ต.ค. 2562 คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียและแปซิฟิก
ในปี 2562 จะอยู่ที่ร้อยละ 5.8 ลดลงจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6.3 และคาดว่าจะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 5.7 และ 5.6 ในปี 2563 
และ 2564 ตามลำดับ 

สำหรับเศรษฐกิจ สปป. ลาว แม้ว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 การผลิตของภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการลงทุนจาก
ต่างประเทศลดลง แต่ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะการขยายตัว
ของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพลังงาน การบริการ โครงการก่อสร้าง ทางรถไฟลาว – จีน การค้าปลีก และการเกษตร 
ทั้งนี้ คาดว่า ในปี 2562 เศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวร้อยละ 6.5 เพิ่มขึ้นจากในปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6.3 
และจะขยายตัวร้อยละ 6.7 และ 6.6 ในปี 2563 และ 2564 ตามลำดับ 

นาย Andrew กล่าวเพิ่มเติมว่า ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกกำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยง และความท้าทายหลายอย่างที่เป็นผล
จากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนเนื่องจากเกิดความไม่แน่นอน การเติบโตของ
เศรษฐกิจประเทศมหาอำนาจที่ช้าลง เช่น จีน อินเดีย บราซิล สหรัฐอเมริกา ยุโรป และอังกฤษ ซึ่งทำให้ความต้องการ
ของตลาดโลกลดลง กอปรกับการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน ของโลกยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น 
ส่งผลให้การเติบโตของสินเชื่อและการลงทุน ของภาคเอกชนลดลงและหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 

ดังนั้น เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประเทศต่าง ๆ ควรออกนโยบายแก้ไขและขจัดความยากจนที่เหมาะสม
กับประเทศของตน และควรกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อรักษาความมั่นคงและความสมดุล ทางเศรษฐกิจ 
ออกมาตรการควบคุมหนี้สาธารณะ เชื่อมโยงการค้ากับต่างประเทศ และปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อดึงดูด การลงทุนเพิ่มขึ้น 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 11 ต.ค. 2562
https://laoedaily.com.la/2019/10/11/62516/

10/21/2019กลับหน้าหลัก