กฎระเบียบที่ควรรู้

ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวเริ่มจำหน่ายหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปปลายเดือนนี้

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562 ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (ทคตล.) ในฐานะผู้แทนกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ร่วมกับบริษัท 
หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด จัดงานนำเสนอข้อมูลการจำหน่ายหุ้นของ ทคตล. ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside 
นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายพูขง จันทะจัก ผู้อำนวยการใหญ่ ทคตล. นายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด 
นางสายสะหมอน จันทะจัก หัวหน้าสำนักงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเข้าร่วม 

การจำหน่ายหุ้นของ ทคตล. ร้อยละ 19 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาล สปป. ลาว (กระทรวงการเงิน สปป. ลาว) มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการถือกรรมสิทธิ์และพัฒนาธนาคารฯ และผลักดันให้มีการขยายตัวอย่างยั่งยืน 
โดยแบ่งการจำหน่ายหุ้นเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การจำหน่ายให้บุคคลทั่วไป ร้อยละ 10 ประกอบด้วยการจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมร้อยละ 2 
และบุคคลทั่วไปร้อยละ 8 และ (2) การจำหน่ายให้กับคู่ร่วมยุทธศาสตร์ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ร้อยละ 9 

หุ้น ทคตล. ดังกล่าวคิดเป็น 39,467,400 หุ้น มูลค่า 5,000 กีบต่อหุ้น ประกอบด้วย (1) การจำหน่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม 4,154,500 หุ้น 
ในราคา 5,450 กีบ (0.61 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อหุ้น (2) การจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป ร้อยละ 10 จำนวน 16,617,800 หุ้น มูลค่า 5,550 กีบ 
(0.62 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อหุ้น และ (3) การจำหน่ายให้แก่ คู่ร่วมยุทธศาสตร์ ร้อยละ 9 จำนวน 186,951,100 หุ้น (อิงราคาตามที่กระทรวง
การเงิน สปป. ลาวและคู่ร่วมยุทธศาสตร์ได้ตกลงกันไว้) กำหนดจำหน่ายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมระหว่างวันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2562 
และบุคคลทั่วไประหว่างวันที่ 4 – 29 พ.ย. 2562 โดยมีบริษัท ทคตล – กท จำกัด (BCEL- KT Securities Company) และบริษัท 
หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน เป็นตัวแทนจำหน่าย บริษัท Ernst & Young Lao เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท Lao Law and Consultancy 
เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และบริษัท APM (Lao) Securities เป็นผู้ประสานงาน 

นายพงสะหวัด ลือนาม เจ้าหน้าที่บริษัท หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ทคตล. ได้จ่ายเงินปันผลในปี 
2561 จำนวน 991 กีบต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.11 ในปี 2559 - 2562 ทคตล. มีกำไรสุทธิ 174 พันล้านกีบ (19.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
280 พันล้านกีบ (31.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 321 พันล้านกีบ (36.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามลำดับ 

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,831 กีบ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 22 ต.ค. 2562 
https://laoedaily.com.la/2019/10/22/6325

11/05/2019กลับหน้าหลัก