กฎระเบียบที่ควรรู้

การหารือร่างข้อตกลงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจและการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 กรมทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว ได้จัดการประชุม
การระดมข้อคิดเห็นจากภาครัฐและภาคเอกชนต่อร่างข้อตกลงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจและการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว มีความคล่องตัวและบรรลุเป้าหมายที่จะให้ สปป. ลาว เป็นประเทศที่มี
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจในลำดับเลขสองหลักจากลำดับเลขสามหลักในปัจจุบันตามตัวชี้วัดของธนาคารโลกโดยมี
นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว เป็นประธานการประชุม และมีรองรัฐมนตรี 
หัวหน้ากรม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 

นางเข็มมะนีฯ กล่าวว่า รัฐบาล สปป. ลาว ได้ให้ความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวกและ
เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจรวมถึงการขจัดอุปสรรคต่างๆ โดยรัฐบาล สปป. ลาว ได้ออกคำสั่งเลขที่ 02/นย เพื่อปรับปรุงกลไก
การประสานงานในการดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว ให้ดีขึ้น 

นายสมพวง เพียนพินิด หัวหน้ากรมทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ กล่าวว่า สำหรับร่างข้อตกลงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
และการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ มีทั้งหมด 7 หมวด 33 มาตรา และข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 

นางเข็มมะนีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ อาทิ หากฝ่ายใดออกใบอนุญาต
การดำเนินธุรกิจ ฝ่ายนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบและมอบใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจให้วิสาหกิจนั้น การลดขั้นตอนดังกล่าวเพื่อประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ทั้งนี้ นางเข็มมะนีฯ ยืนยันว่า ในอนาคต สปป. ลาว จะเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ในลำดับเลขสองหลัก ที่ประชุมได้เปิดเผยตัวเลขการจัดลำดับประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจในปี 2562 โดย สปป. ลาว 
อยู่ในลำดับ 154 จาก 190 ประเทศทั่วโลก และอยู่ในลำดับ 9 ของอาเซียน โดยการเริ่มต้นธุรกิจใน สปป. ลาว ถูกจัดอยู่ในลำดับ 180 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 14 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/41032/

12/21/2018กลับหน้าหลัก